Aktualności

Promocja

Turystyka

Fundusze

Galeria

Stowarzyszenia

Kontakt

Linki

Fundusze

 

Działalność Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała przebiega na wielu płaszczyznach, takich jak: Rynek Pracy, Informacja Europejska i Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych, Turystyka i Promocja.

Skupia się również na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do informacji o rynku pracy, funduszach strukturalnych Unii Europejskiej, możliwościach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, bazie turystycznej w gminie, stażach, szkoleniach oraz wolontariacie.

Ponadto, dzięki współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zagwarantowano cotygodniowe dyżury doradcy rolnego.

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała realizuje następujące zadania:

 

Monitorowanie wszelkich dostępnych źródeł finansowania dla gminy - funduszy Unii Europejskiej i krajowych środków finansowych oraz możliwości ich pozyskania celem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Skała.

Udzielanie informacji dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych źródeł.

Sporządzanie projektów realizacji zadań współfinansowanych z zewnętrznych źródeł przy udziale właściwych merytorycznie komórek urzędu i jednostek organizacyjnych.

Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych.

Promocja gminy Skała - przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, folderów, ulotek.

Wspieranie inicjatyw lokalnych.

Współpraca z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale przy opracowywaniu koncepcji i organizacji imprez promocyjnych i kulturalnych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - organizowanie otwartych konkursów ofert oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla aplikowania o środki zewnętrzne.

Współpraca z Lokalną Grupą Działania “Jurajska Kraina” działającą na terenie Gminy Skała.

Realizacja zadań z zakresu zwalczania bezrobocia na terenie gminy Skała, w tym:

- współpraca z Urzędami Pracy (w Słominkach, Krakowie, Olkuszu)

- organizowanie staży, przygotowań zawodowych, praktyk, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych dla bezrobotnych

- rozliczanie oraz nadzór nad pracą bezrobotnych skierowanych do urzędu.

Obsługa informatyczna UMiG Skała.