Aktualności

Promocja

Turystyka

Fundusze

Galeria

Stowarzyszenia

Kontakt

Linki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Poddziałanie 1.3.2: „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

*********************************************************

W 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Zakres wsparcia przewidziany w ramach powyższego Poddziałania zostanie ukierunkowany przede wszystkim na tworzenie warunków ułatwiających osobom powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także zachęcania pracodawców do wprowadzenia w zakładzie pracy rozwiązań pozwalających pracownikom na bardziej elastyczne i efektywne łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Konkurs dotyczył będzie następujących dwóch typów projektów:

1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez:

   a) pilotażową realizację kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, m. in. dofinansowanie przygotowania i wdrożenia powrotu do pracy;

   b) tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy - przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych, żłobków;

   c) rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi, m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych.

2. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy  pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska).

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł. Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Grupę docelową projektów stanowić mogą:

   a) osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci,

   b) pracodawcy.

Gmina Skała planuje przystąpić w 2012 roku do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koniecznym jest jednakże zbadanie skali zainteresowania taką formą wsparcia wśród mieszkańców naszej gminy. Jedną z możliwych do zrealizowania koncepcji jest powołanie tzw. „klubu malucha”, w którym dofinansowane byłyby wydatki ponoszone na opiekę nad dziećmi rodziców powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub po przerwie związanej z bezrobociem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Strategii Gminy Skała pod numerem telefonu (12) 380-51-15 oraz Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale - (12) 389-14-37.

*********************************************************